Цахим тайлагналын системийн видео хичээлүүд

1. Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл ашиглах тухай

2. Тайлангийн сантай ажиллах тухай

3. Тайлангийн шинжилгээг ашиглах аргачлал

4. Нэмэлт мэдээллийн шинжилгээг ашиглах аргачлал

5. ОҮИТБС-ын Цахим тайлангийн системд бүртгүүлэх болон нэвтрэх хэсэг

6. Компаниуд цахим тайлан илгээх аргачлал

7. Төрийн байгууллагууд цахим тайлан илгээх аргачлал